Эмоциональное выгорание  педагога

Эмоциональное выгорание  педагога – это своего рода выработанный личностью механизм психологической защиты в виде полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Профессиональная деятельность педагогов изобилует факторами, провоцирующими эмоциональное выгорание: высокая эмоциональная загруженность, огромное число эмоциогенных факторов, ежедневная и ежечасная необходимость сопереживания, сочувствия, ответственность за жизнь и здоровье детей.

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них. Оно ведет к истощению эмоциональных, энергетических и личностных ресурсов человека.

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он проходит три стадии (Маслач, 1982) — три лестничных пролета в глубины профессиональной непригодности: 

Первая стадия:

• начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и свежести переживаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы все пока нормально, но… скучно и пусто на душе;

• исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в отношениях с членами семьи;

• возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; возвращаясь домой, все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в покое!»

 • возникают недоразумения с коллегами, профессионал в кругу своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них;

 • неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии клиентов — вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки раздражения. Подобное поведение профессионала — это неосознаваемое им самим проявление чувства самосохранения при общении, превышающем безопасный для организма уровень.

У человека, подверженного выгоранию первой стадии, проявляются умеренные, недолгие и случайные признаки. В этом случае человек может помочь себе сам (путем расслабления, организации перерывов в работе).

Продолжить чтениеЭмоциональное выгорание  педагога

Кансультацыя па адукацыйнай галіне «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін»

ПЕРШАЯ МАЛОДШАЯ ГРУПА.

ВЫХАВАНЦЫ АД 2 ДО 3 ГАДОЎ

Мэта: фарміраванне лексічнага, граматычнага, фанетычнага ўзроўняў сістэмы мовы, назапашванне камунікатыўных уменняў у розных відах дзейнасці.

Задачы: развіваць: навыкі зносін з дапамогай слова; пачаткі маналагічнага маўлення;

фарміраваць: уменні ўважліва слухаць і разумець указанні дарослага, выконваць нескладаныя даручэнні; разумець маўленне дарослых, звернутае да ўсіх дзяцей, удзельнічаць у дыялогу з дарослым і дзецьмі, карыстацца словамі для выказвання сваіх жаданняў, просьб, для наладжвання кантактаў з людзьмі, якія яго акружаюць; пасіўны і актыўны слоўнік дзіцяці, навыкі звязнага, граматычна правільнага дыялагічнага і маналагічнага маўлення; навыкі правільнага вымаўлення гукаў і інтанацыйнай выразнасці маўлення; уменне ўспрымаць і ўзнаўляць элементы (гукаперайманні, асобныя словы) простых твораў;

выхоўваць: патрэбнасць у зносінах і ўзаемадзеянні з навакольнымі людзьмі, пазітыўнае стаўленне да сябе, цікавасць і ўвагу да блізкіх людзей.

Продолжить чтениеКансультацыя па адукацыйнай галіне «Развіццё маўлення і культура маўленчых зносін»

Далучаем дзяцей да роднай мовы

   АСНОЎНЫЯ ПАНЯЦЦІ             

             Дзве мовы сталі блізкімі мне змалку.
У сэрца упляліся назаўжды.
Гучала калыханка — песня маткі –
Празрыстым звонам нёманскай вады,

            Пявучым словам беларускіх вёсак…
А бацька — сын шырокае Акі —
Прынёс мне ў дар, як водгук cвaix вёснаў,
Расійскай мовы гучныя радкі.

 Маўленчае развіццё дашкольнікаў у Беларусі адбываецца ў спецыфічнай сацыялінгвістычнай сітуацыі руска-беларускага блізкароднаснага двухмоўя (білінгвізму). Для большасці гарадскіх дзяцей першай мовай, на якой яны вучацца гаварыць i думаць, мець зносіны  з акружаючымі ix людзьмі, з’яуляецца руская мова, а беларуская выступае для ix як другая. У той жа час беларуская мова асэнсоўваецца ў грамадстве як родная мова, на аснове якой ажыццяўляецца нацыянальна-культурная сацыялізацыя дзяцей.

Для меншай часткі дзяцей, галоўным чынам у сельскай мясцовасці, першай мовай з’яуляецца беларуская, праўда, часта не чыстая, а змешаная з рускай. Гэтыя дзеці знаёмяцца ў дашкольнай установе i з рускай мовай, аднак ixмаўленне часцей за ўсё цяжка аднесці да якой-небудзь адной моўнай сістэмы.

Блізкасць рускай i беларускай моў, асаблівасці руска-беларускага білінгвізму патрабуюць спецыфічных падыходаў да развіцця рускага i беларускага маўлення дашколь-нікаў. Асаблівай увагі патрабуе навучанне дзяцей з рускамоўных сем’яў беларускай мове як другой роднай.

 

 Білінгвізм (двухмоўе) — валоданне дзвюма мовамі. Білінгвізм натуральны i штучны (як вынік  навучання). Білінгвізм аўтаномны  і змешаны. У першым выпадку   білінгвізм выразна дыферэнцыруе моўныя сістэмы, на якіх гаворыць. Пераход ад стварэння тэкста на адной мове да стварэння на другой адбываецца ўяго шляхам пераключэння з механізму адной мовы надругі. У другім выпадку білінгвізм недакладна проціпастаўляе сістэмы абедзвюх моў, дзве моўныя сістэмы з’яуляюцца ўзаемапранікальнымі, што прыводзіць да інтэрферэнцыі— неадвольнага змешвання сродкаў дзвюх моў у вонкавым маўленні.

  Білінгвізм рэцэптыўны — здольнасць чалавека ўспрымаць i разумець маўленне на другой мове.

  Білінгвізм рэпрадуктыўны — здольнасць чалавека ўзнауляць пачутае або прачытанае на другой мове.

  Білінгвізм прадуктыўны — здольнасць чалавека самастойна будаваць выказванні, якія дазваляюць дасягнуць узаемаразумення.

  Двухмоўная асоба — білінгв, чалавек, які валодае ў роўнай або прыблізна роўнай cтупені дзвюма мовамі як роднымі.

 Навучанне мове (лшгвістычнае развіццё) — фарміраванне ў дзяцей элементарнага асэнсавання моўных i маўленчых з’яў,штo садзейнічае больш паспяховаму авалоданню практычнымі  маўленчымі навыкамі

  Развіццё маўлення — фарміраванне маўленчых навыкаў iўменняў, навыкаў маўленчых зносін ва ўмовах мэтанакіраванага педагагічнага ўздзеяння.

  Маўленчая дзейнасць — актыўны, мэтанакіраваны працэс, апасродкаваны моўнай сістэмай i абумоўлены сітуацыяй, пра­цэс прыняцця i перадачы паведамленняў.   Асноўныя кампаненты маўленчай дзейнасці: гаварэнне i слуханне.

  Маўленчае ўменне — асаблівая здольнасць чалавека, якая становіцца магчымай у выніку развіцця маўленчых навыкаў: творчае, прадуктыўнае камбінаванне моўных адзінак, выкарыстанне апошніх у любых сітуацыях зносін.

  Маўленчы навык — маўленчае дзеянне, якое дасягнула ступенi дасканаласці, здольнасць ажыццяўляць аптымальным чынам тую або іншую аперацыю (унутранае афармленне моўных з’яў — выбар сінтаксічнай структуры сказа, слоў, склону, ліку i т. д.; вонкавае афармленне — вымаўленне, чляненне фраз, інтаніраванне).

  Моўная асоба — чалавек як карыстальнік i творца мовы, яго гатоўнасць здзяйсняць маўленчыя ўчынкі, ствараць i прымаць творы маўлення.

  Моўная здольнасць — сукупнасць маўленчых навыкаў iўменняў, сфарміраваных на аснове прыроджаных перадумоў.

Продолжить чтениеДалучаем дзяцей да роднай мовы

Соблюдение этикета в трудовом коллективе

Соблюдение этикета в трудовом коллективе

 

Этикет – это составная часть внешней культуры общества, это своеобразный ритуал, который выражается в детально разработанных правилах поведения, организующих жизнь общества.

В процессе делового общения могут складываться отношения различного рода – служебные, официальные, приятельские, товарищеские, дружеские.

Когда речь идет о взаимоотношениях в учреждении, следует иметь в виду следующее: то, что вполне допустимо по отношению к близким людям, не всегда приемлемо и позволительно в служебных отношениях, то, что похвально с точки зрения дружеских отношений, часто неправомерно с позиций профессиональной этики.

Продолжить чтениеСоблюдение этикета в трудовом коллективе

Рекомендации по профилактике синдрома эмоционального выгорания 

Рекомендации по профилактике синдрома эмоционального выгорания

 1. Регулярный отдых, баланс работа-досуг. «Выгорание» усиливается всякий раз, когда границы между работой и домом начинают стираться и работа занимает большую часть жизни. Необходимо иметь свободные вечера и выходные (не брать работу на дом).

 2. Регулярные физические упражнения (как минимум 3 раза в неделю по 30 минут). Нужно искать такие виды активности, которые будут нравиться (прогулки, бег, танцы, велосипед, работа в саду, на дачном участке и т.д.), иначе они будут восприниматься как рутинные и не дадут должного эффекта.

 3. Полноценный сон как важнейший фактор, редуцирующий стресс. Чтобы просыпаться отдохнувшими, в среднем необходимо спать 7-8 часов. Сон считается хорошим, когда люди просыпаются отдохнувшими, чувствуют себя энергичными днем и легко пробуждаются утром, когда звонит будильник.

 4. Необходимо создание, поддержание «здорового рабочего окружения», когда осуществляется планирование очередности, срочности выполнения дел, управление своим временем и др. Организация своей работы: частые, короткие перерывы в работе (например, по 5 минут каждый час), которые более эффективны, чем редкие и длительные. На работу лучше приготовить легкий завтрак, чем голодать весь день и переедать по вечерам. Несколько глубоких вдохов с медленным выдохом могут противодействовать немедленной стрессовой реакции или панической атаке. Желательно сократить потребление кофеина (кофе, чай, шоколад, кола), так как кофеин является стимулятором, способствующим развитию стрессовой реакции. 

 5. Необходимости делегировать ответственность (разделять ответственность за результат деятельности с коллегами, учениками). Выработка умения говорить «нет». Те люди, которые придерживаются позиции «чтобы что-то было сделано хорошо, надо это делать самому», напрямую идут к «выгоранию».

 6. Наличие хобби и интересов вне работы позволяет снять напряжение, возникающее на работе. Желательно, чтобы хобби давало возможность расслабиться, отдохнуть.

Советы по профилактике эмоционального «выгорания».

 • Начните день с расслабляющего ритуала. Вместо того, чтобы сразу после пробуждения вылезать из постели, попробуйте проводить сеанс, по крайней мере, пятнадцати минутной медитации, делать лёгкие растягивающие упражнения, или читать что-то, что вас вдохновляет.

 • Начните питаться здоровой пищей, займитесь спортом и примите здоровые привычки сна. Правильное питание, регулярные занятия физической зарядкой, достаточный отдых позволит вам получить массу энергии, сделает вас более гибким для решения ежедневных задач и обязанностей.

 • Установите границы. Не перенапрягайте себя. Научитесь говорить «нет» в ответ на просьбы, которые отнимают у вас время и которые вам выполнять совершенно не хочется. Если вы находите это трудным, напомните себе, что один ответ нет, на нежеланную просьбу, освобождает время для того, чтобы сказать «да» чему-то более важному и более желанному.

 • Создайте ежедневный отдых от технологий. Установите время на каждый день, когда вы можете полностью отдохнуть от техники. Уберите ваш ноутбук, выключите телефон, перестаньте проверять электронную почту. Скройтесь от этой вечно шумящей и испускающей электромагнитные волны техники.

 • Питайте свою творческую сторону. Творчество является мощным противоядием от выгорания. Попробуйте что-то новое, начните забавный проект или возобновите любимое хобби. Выберите мероприятие, которое не имеет ничего общего с работой.

Продолжить чтениеРекомендации по профилактике синдрома эмоционального выгорания